دیدگاه‌ها برای سارا دشت‌گرد :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘطه اﺗﺼﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و شهروندان است بسته هستند
-

سارا دشت‌گرد :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘطه اﺗﺼﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و شهروندان است

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘطه اﺗﺼﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و شهروندان است رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: شهرسازی استاندارد از مسیر تعامل مهندسان معماری و مدیریت شهری عبور می کند به گزارش تریبون شهر، سارا دشت‌گرد در دومین همایش آموزشی تخصصی مهندسی معماری که با همکاری تعدادی از سازمان‌های نیمه

کد خبر : 2947
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 14:15

رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: شهرسازی استاندارد از مسیر تعامل مهندسان معماری و مدیریت شهری عبور می کند

به گزارش تریبون شهر، سارا دشت‌گرد در دومین همایش آموزشی تخصصی مهندسی معماری که با همکاری تعدادی از سازمان‌های نیمه دولتی و خصوصی در محل سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی، ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار کرد: ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮی را می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و شهروندان ﻗﻠﻤﺪاد کرد، ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اصلی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀـﺎ می ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در اداره اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻫﻨﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.

وی افزود: از دﻳـﺪ ﺷـﻬﺮی، “ﺣﻘـﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی” به رواﺑﻂ ﻣﺮدمِ ﺷﻬﺮ، ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﺻﻮل و ﻫﺪف‌ها و وظایف و روش اﻧﺠـﺎم آن اطلاق می شود. ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ از وﻇـﺎﻳﻒ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴت‌های  ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺒـﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺷـﻬﺮ و دوﻟـﺖ ﻳـﺎ ﻗـﻮای ﺣـﺎﻛﻢ و ﻣﻤﻠﻜـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴن وظیفه ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ آن ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی (ﺷﻬﺮداری)، دوﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠی ﻗﻮای ﺣﺎﻛﻢ است.  

این مسئول با بیان اینکه به تعبیر دیگر می توان حقوق شهروندی را در دو بخش “حقوق” و “شهروندی” بررسی کرد، تصریح کرد: “ﺣﻘﻮق” ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮلی ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﻴنی ﺑﺮ جامعه ای ﺣﻜﻮﻣﺖ کرده و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ می کند. “ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن” هنگامی که ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺣﺘـﺮام و ﺑـﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ در ﻗﺒﺎل ﺷﻬﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ “ﺷﻬﺮوﻧﺪ” ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

دشت‌گرد در ادامه با تاکید بر اینکه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ نیست اذعان کرد: ﻫـﺮ ﻋﻨﺼـﺮی ﻛـﻪ ﺑـﻪ شکلی در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮیتی ﺷﻬﺮ اﺛﺮی دارد، در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺮار می گیرد. همچنین ارﺗﻘﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و زﻧﺪگی ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎعی ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ از جمله مهمترین اهداف مدیریت شهری ست که جامعه مهندسان معمار در تحقق آنها نقش بسزایی ایفا می کنند.

جهت دهی فعالیت های شهری مهمترین وظایف مدیران 

رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از جهت دهی فعالیت های شهری و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻬﺮ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود، اظهار کرد: یک ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﻧﻴﺎی رﻗﺎبتی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺷﻬﺮ ﺧـﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و درﺻﺪد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺰاﻳﺎی رﻗﺎ بتی آن ﺑﺮآﻳﺪ

مدرس دانشگاه اضافه کرد: اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮی را ﻣﺒﻨﺎیی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری، ﺣﻘﻮق و ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ آنها در ﺑﺮاﺑﺮ یکدیگر و اﺻﻮل و ﻫﺪف آن ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ و روش اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺷﻬﺮداری ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻮزون و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، اﻳﻦ ﺣﻘﻮق را می ﺗﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﺎهیمی ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ، اﻳمنی، رﻓﺎه، آﺳﺎﻳﺶ، ﺳﻼﻣﺖ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪ داﻧﺴﺖ

دشت‌گرد بیان کرد: ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و تشویق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﭘﻴﮕﻴـﺮی ﺣﻘـﻮق خویش، اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاری و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی گفت وگو ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی، اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﺮاﻋـﺎت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی در ﻗﺒـﺎل ﺷـﻬﺮوﻧﺪان، ﻛﺎرآیی و اﺛﺮ ﺑﺨشی، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻘﺶ آﻓﺮینی ﻛﻨﺪ.

شرح وظایف قانونی و حقوقی مهندسان معمار در ارائه خدمات مهندسی، بررسی نکات فنی مرتبط با مهندسی معماری و بررسی مقررات و آیین نامه های ارایه خدمات مهندسی محورهای اصلی همایش دو روزه دومین همایش آموزشی تخصصی مهندسی معماری است که در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد در محل باشگاه فرهنگی، ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شده و طی آن چند کارگاه و همایش آموزشی با حضور اهالی فن و مدرسین دانشگاه برپا می شود

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.