ابتذالِ مدیریت در شهر !!! صدای خنده‌های خداوند در دو جا شنیده می شود: اول: جایی که بخواهند عزیزی را ذلیل کنند و آن گاه خدا به ناتوانی آنها می‌خندد! دوم: جایی که بخواهند ذلیلی را عزت بدهند و بزرگ کنند و خدا نخواهد و خوارتر شود! آنجا هم خداوند به خنده می‌افتد. این مثل،

تبعیض ها را نیرو به نیرو و طبقه به طبقه در شهرداری کرج پیگیری کنید…! سخنی با ریاست شورای اسلامی شهر کرج! جناب آقای مهندس عباس زارع! همان گونه که جنابعالی در جلسه شورای اسلامی شهر کرج به یکی از مهم ترین تبعیض های موجود در بین کارکنان رسمی و قراردادی اشاره کردید موضوع واریز

فرار رو به جلوی رئیس شورای شهر کرج؟! اساسا فلسفه اصلی تشکیل شوراها در کشور، بارویکردحرکت به سوی استفاده ازخردجمعی وافزایش کارآیی و کاستن ازقصوروتقصیرهای فردی وحذف واصلاح وتمرکززدایی از خصیصه ناصحیح تجمیع قدرت تصمیم گیری دردست یک شخص(شهردار) بود. امامع الاسف،عوامل محیطی ومحاطی بسیاری ،پس ازگذشت پنج دوره ازانتخابات شوراها،فلسفه اولیه این تفکرراعملابه چالش